1. آسیب‌شناسی سیستم مدیریت مدیران و استراتژی‌های بهبود آن

صفحه 1-27

وحید ناصحی فر؛ یاسمن گیاهی


2. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر براعتماد مردم

صفحه 29-49

مهدی حقیقی؛ نادر مظلومی؛ پریا غفوری


3. تاثیر بازارگرایی درونی بر تمایل کارکنان به پذیرش تغییرات سازمانی

صفحه 51-76

عبدالمجید مصلح؛ احمد اله یاری بوزنجانی


4. بررسی رابطه رهبری تحول‏گرا با سرمایه فکری و سرمایه روانشناختی با اثر میانجی مدیریت تحول‏گرا

صفحه 77-97

محمودرضا اسماعیلی؛ علی شریعت نژاد


5. نقش واسطه‌ای مشارکت کارکنان در ارتباط بین رهبری تحول آفرین و آمادگی برای تغییر سازمانی

صفحه 99-123

محمدرضا اردلان؛ سیروس قنبری؛ خلیل زندی


6. فراتحلیل پژوهش‌های رابطه‌ی رهبری تحول‌آفرین با رفتار شهروندی سازمانی

صفحه 125-152

یوسف محمدی مقدم؛ جعفر عباس پور


7. تحلیل رابطه ظرفیت تغییر سازمانی و تفکر استراتژیک

صفحه 153-169

غلامرضا توکلی؛ مجید رمضان؛ عباس معیا


8. ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان

صفحه 171-185

شهاب الدین شمس؛ امیر تیمور اسفندیاری مقدم


9. الگوی هماهنگی گونه های قدرت با گونه های تغییر و اثر این هماهنگی بر عملکرد شرکت ها

صفحه 187-219

سیدعلی اکبر افجه؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ ابراهیم محمودزاده؛ محسن ادبی فیروزجایی


10. بررسی متغیرهای میانجی موثر بر رابطه بین عوامل زمینه ای و سازمانی با واکنش به تغییر و پیامدهای آن

صفحه 221-240

حمیدرضا عریضی؛ بهروز دری؛ هاجر براتی