1. بررسی اثر تعدیلگری میزان اصالت رهبری ادراک شده ارائه دهنده طرح در موفقیت شرکت های دانش بنیان نوپا

صفحه 9-35

10.22054/jmsd.2019.10418

الهام یعقوبی؛ مهدی کیامهر


2. بررسی تجربی نقش بازی انگاری در وفاداری و انگیزش کارکنان

صفحه 37-61

10.22054/jmsd.2019.10419

ابوالحسن حسینی؛ مهدی رئوف


3. تأثیر برند کارفرما بر رفتار قهرمان برند: نقش واسطه‌ای هویت سازمانی

صفحه 63-91

10.22054/jmsd.2019.10420

اصغر مشبکی؛ امیرحسین تقی زاده


4. طراحی الگوی مدیریت استعداد در صنعت بانکداری با استفاده از نظریه داده بنیاد

صفحه 93-129

10.22054/jmsd.2019.10421

اکبر حسن پور؛ بیژن عبدالهی؛ سعید جعفری نیا؛ محبوبه معماری


5. تحلیل محتوای مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) طی دوره 7 ساله (96-1390)

صفحه 129-160

10.22054/jmsd.2019.10422

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شیرین اسدی خانقاه


6. ارائه چارچوبی برای بازتولید سرمایه اجتماعی با استفاده از رویکرد فراترکیب

صفحه 161-203

10.22054/jmsd.2019.10423

محمدرضا فلاح