ا

 • اربابی، سید محمد راهبرد ها، برنامه ها و راهکارهای تحقق امنیت شغلی مناسب در نظام اداری [دوره 8، 29.30، 1380، صفحه 7-31]
 • اصیلی، غلامرضا بهسازی منابع انسانی در سازمان های تحقیقاتی از طریق گردش شغلی [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 233-248]
 • اعرابی، سید محمد روند استخدامی و بهره وری کارکنان دولت [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 69-86]
 • الوانی، سید مهدی تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری خط مشی های عمومی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی بهینه [دوره 8، 29.30، 1380، صفحه 117-142]
 • الوانی، سید مهدی تئوری کارگزاری و چالش های آن در مدیریت دولتی [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 56-68]

ب

 • بامداد صوفی، جهانیار سه الگوی جامع برای مطالعه روابط کار در سازمانها: نظریه سیستمی، نظریه کنش اجتماعی، سنخ شناسی روابط کار [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 87-109]

ت

 • تقوا، محمدرضا استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه ها از شبکه های اطلاع رسانی در ایران [دوره 8، 29.30، 1380، صفحه 71-88]

خ

 • خوش طینت، محسن واقعیت گرایی، انصاف و بی طرفی در حسابداری [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 137-155]

د

 • دانایی فرد، حسن مدیریت دولتی در بستر جهانی: پرکردن شکافهای تئوری و عمل بین کشورهای غربی و غیر غربی [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 25-51]

ر

 • رضازاده، بهرام تنگناهای رقابتی کشور در پیوستن به سازمان تجارت جهانی و استراتژی های موثر [دوره 8، 29.30، 1380، صفحه 89-116]

ز

س

 • سجادی، سید حسین کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکت های آب و فاضلاب ایران [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 157-195]
 • سیدنقوی، میرعلی سازمان و مدیریت: از مدرنیسم تا پسامدرنیسم [دوره 8، 29.30، 1380، صفحه 167-189]
 • سیدنقوی، میرعلی تئوری کارگزاری و چالش های آن در مدیریت دولتی [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 56-68]
 • سهرابی، محسن استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 249-254]

ص

ف

 • فاطمی، جمیله بررسی مقایسه ای عملکرد مدیر درون سازمانی و مدیر برون سازمانی [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 197-209]
 • فقیهی، ابوالحسن نظام های پاسخگویی در بخش دولتی: دیدگاهی تطبیقی [دوره 8، 29.30، 1380، صفحه 53-70]
 • فقیهی، ابوالحسن مدیریت دولتی در بستر جهانی: پرکردن شکافهای تئوری و عمل بین کشورهای غربی و غیر غربی [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 25-51]
 • فهیمی، مهدی کاربردهای فناوری اطلاعات در تجارت الکترونیکی و چشم انداز تحقیقات آینده در این حوزه [دوره 8، 29.30، 1380، صفحه 155-166]

ک

م

 • محمدی، محمد توانمندسازی نیروی نیروی انسانی [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 211-232]
 • محمودی ابواسحق، اکبر واقعیت گرایی، انصاف و بی طرفی در حسابداری [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 137-155]
 • معتمدی، محمدعلی کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکت های آب و فاضلاب ایران [دوره 8، 32.31، 1380، صفحه 157-195]