1. تاثیر امکانات رفاهی بر سرمایه روانشناختی مثبت

دوره 27، شماره 87، بهار 1397، صفحه 29-44

10.22054/jmsd.2018.8649

محسن علیزاده ثانی؛ ابوالحسن حسینی؛ امیر تبسمی


2. تاثیر رفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن بر مزیت رقابتی

دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 145-166

10.22054/jmsd.2017.8446

داود حسین پور؛ فاطمه شمس


3. تاثیر رفتار سازمانی مثبت و نوآوری باز بر بهبود مزیت رقابتی

دوره 23، شماره 75، زمستان 1393، صفحه 137-159

احمد حسینی؛ فاطمه شمس


4. رفتار سازمانی مثبت گرا و تاثیر آن بر رابطه رفتار شهروندی و کیفیت زندگی کاری

دوره 23، شماره 74، زمستان 1393، صفحه 137-159

حسن عباس زاده؛ آرش محمودی؛ امیری نوری