1. فرآیند درون فردی مشارکت در تسهیم دانش

دوره 27، شماره 88، تابستان 1397، صفحه 103-141

10.22054/jmsd.2018.8929

علی شائمی برزکی؛ مسعود کیان‌پور؛ فاطمه شاکری


2. تاثیر رهبری مشارکتی بر مدیریت استعداد

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 47-64

10.22054/jmsd.2016.4027

محمودرضا اسماعیلی؛ زینب امیری


3. تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران

دوره 14، شماره 53، بهار 1386، صفحه 1-24

سید مهدی الوانی؛ محسن علیزاده ثانی


4. بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان

دوره 9، شماره 35.36، زمستان 1381، صفحه 33-49

حسن لباف؛ رحیم رنجبر


5. رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

دوره 7، شماره 27.28، زمستان 1379، صفحه 91-104

علی اکبر فرهنگی؛ سیدحیدر حسینی