1. نقش اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی در سکوت سازمانی

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 85-99

10.22054/jmsd.2016.4029

عادل زاهد بابلان؛ غفار کریمیان پور


2. مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسلامی

دوره 23، شماره 74، زمستان 1393، صفحه 21-47

سیدعلی اکبر افجه؛ ولی ا... تقی پورفر؛ عادل آذر؛ محمود جعفرپور


3. عدالت سازمانی و تاثیر آن بر آوا و عملکرد کارکنان

دوره 22، شماره 72، زمستان 1392، صفحه 143-163

محمد دوستار؛ محمد اسماعیل زاده


4. عدالت سازمانی: ارائه مدلی برای اندازه‌گیری عدالت برون‌سازمانی

دوره 19، شماره 68، پاییز 1391، صفحه 33-65

سید یعقوب حسینی؛ سمیرا کریمی


5. پیش زمینه ها و پیامدهای بدبینی سازمانی مورد مطالعه : کارکنان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

دوره 18، شماره 64، تابستان 1390، صفحه 117-139

مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی؛ فرزانه میرزا محمدی