1. بررسی اثر بخشی ادغام سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه سابق از دید مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دوره 12، شماره 48، زمستان 1384، صفحه 55-85

عباس منوریان؛ محمد محسن اشرفپور


2. مدیریت دولتی و ضرورت تقویت زیر ساخت های اخلاقی

دوره 10، شماره 39.40، زمستان 1382، صفحه 5-20

سید مهدی الوانی؛ نور محمد یعقوبی


3. تئوری عامه در مدیریت دولتی : پیش شرط های تدوین تئوری عامه

دوره 10، شماره 37.38، تابستان 1382، صفحه 149-181

حسن دانایی فرد


4. آینده مدیریت دولتی در عرصه جهانی شدن تعامل یا انفعال؟

دوره 9، شماره 35.36، زمستان 1381، صفحه 1-12

سید مهدی الوانی


5. تئوری کارگزاری و چالش های آن در مدیریت دولتی

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 56-68

سید مهدی الوانی؛ میرعلی سیدنقوی


6. مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی

دوره 7، شماره 25.26، تابستان 1379، صفحه 12-40

سید مهدی الوانی؛ حسن دانایی فرد


7. مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی

دوره 4، شماره 13.14، تابستان 1373، صفحه 13-32

سید مهدی الوانی؛ حسن دانایی فرد


8. محیط سیاسی و کارایی مدیریت دولتی

دوره 3، شماره 9، بهار 1372، صفحه 155-164

رضا واعضی