1. الگوی اثرگذاری حمایت سازمانی ادراک‌شده

دوره 28، شماره 91، بهار 1398، صفحه 87-118

10.22054/jmsd.2019.9662

سید علی اکبر افجۀ؛ مهدی یزدان شناس؛ فاطمه زرگران خوزانی


2. بررسی رابطه بین هوش تجاری و توانمندسازی روانشناختی

دوره 23، شماره 73، بهار 1393، صفحه 175-199

عبدالحمید حاجی پورشوشتری؛ مسعود صفاری آشتیانی


3. تحلیل توانمندسازی روانشناختی کارکنان و رابطه آن با مدیریت دانش

دوره 22، شماره 72، زمستان 1392، صفحه 99-118

سنجر سلاچقه؛ رستم پور رشیدی؛ محمود موسایی


4. نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی

دوره 22، شماره 70، تابستان 1392، صفحه 209-229

ایرج سلطانی؛ رسول صریحی اسفستانی؛ حمیده عباسی


5. رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان شرکت تأمین قطعات ایران خودرو

دوره 19، شماره 67، پاییز 1391، صفحه 155-177

عبدالرضا میری؛ اسماعیل سبزیکاران؛ حسین رضایی


6. تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

دوره 17، شماره 62، زمستان 1389، صفحه 37-59