تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

همان طور که انسان از استعداد و توان یادگیری برخوردار است و می تواند از طریق انجام فعالی تهای مؤثر و کشف و اصلاح اشتباهات خود یاد بگیرد، سازمان ها نیز از چنین توانای یهای برخوردارند. از این رو پیشرفت سریع و وسیع فناوری اطلاعات در عصر حاضر و رقابت های آشکار و پنهان روز افزون در دنیا، اهمیت و ضرورت یادگیری سازمانی و توانمند سازی روانشناختی را دو چندان نموده است. بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی مؤلفه های یادگیری سازمانی، پرسشنامه استاندارد الگوی نیفه و جهت بررسی توانمندسازی روانشناختی، پرسشنامه استاندارد مدل اسپریتزر و میشرا در نظر گرفته شد. روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق آزمون کولموگروف  یک نمون های، رگرسیون خطی و آزمون t اسمیرنوف، ضریب همبستگی، آزمون رتبه بندی فریدمن می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی (احساس شایستگی، خودسامانی، مؤثر بودن، معنی دار بودن شغل و اعتماد) مؤثر است. که م یتواند مبنایی برای تدوین راهبردهای مناسب منابع انسانی در زمینه یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان باشد و سازما نها با بهره گیری از نتایج حاصله، م یتوانند در دنیای نوین رقابتی که همواره در حال تغییر است از رقبا پیشی بگیرند و به حیات خود ادامه دهند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Organizational Learning on Psychological Empowerment, in the Ministry of Economic Affairs and Finance

چکیده [English]

As human beings have learning abilities and can acquire knowledge through discovery and making mistakes, and also have the power to create concepts and sights, organizations also possess the same abilities. With the current vast and fast development of information technology in this century and clear and cryptic  competition in the world, the importance of organizational learning and psychological empowerment is felt increasingly. Therefore, in this research the effect of organizational learning on psychological rehabilitation of
employees of the Deputy for the State Treasury and Expense of the Ministry of Economic and Property Affairs was surveyed. To evaluate organizational learning factors, Nife Model Standard questionnaire, and to survey Psychological empowerment Mirsha and Sprinter Model Standard questionnaire were applied. The statistical methods used in this research are Kolmogruf- Smirnoff Test, correlation Coefficient on sample t test, liner regression and Friedman Test. The results achieved indicate that organizational learning has influence on psychological empowerment of the employees (competency sense, self-organizational sense, effective sense,
meaningful sense of occupation and trust sense).This results can act as a basis for organizations to compose the suitable human resource management strategies regarding organizational learning and psychological empowerment of employees, in this ever-changing world

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational learning
  • psychological empowerment
  • Competency
  • Self-Determination
  • Meaningfulness and Trust in others
1. ابراین، جمیز( 1386
بهاره واثق، چاپ اول، تهران: نشر نگاه دانش.
2. استیسی، رالف ( 1389 )؛ تفکر استراتژیک و مدیریت تحول (دیدگاه های بین المللی درباره
پویایی سازمانی)؛ ترجمه مصطفی جعفری و مهزیار کاظمی، چاپ سوم، تهران: انتشارات رسا .
3. السون، متیواچ و بی آر هرگنهان ( 1389 )؛ مقدمه ای بر نظریه های یادگیری؛ ترجمه: علی
اکبر سیف، چاپ پانزدهم، تهران: نشر دوران.
ماهنامه تدبیر؛ انتشارات سازمان مدیریت ؛« استعاره های فرهنگی » ؛( 4. بینش، مسعود ( 1389
.(76- صنعتی؛ سال بیست ویکم، تهران، شماره 216 ، (صص 79
5. تن هو ، استیون و دیگران ( 1386 )؛ مدل های کلیدی مدیریت؛ ترجمه: علی اکبر فرهنگی و
حسین صفرزاده و مهدی خادمی، چاپ اول، تهران: انتشارات رسا .
6. سنگه و همکاران ( 1388 )؛ پنجمین فرمان در میدان عمل؛ ترجمه: مهدی خادمی گراشی و
مسعود سلطانی و عباس رستگار، چاپ اول، تهران: انتشارات آسیا.
بررسی میزان نقش عوامل حیاتی موفقیت از بهترین » ؛( 7. سید نژادیان، سوران ( 1388
پایان نامه کارشناسی ارشد، ؛ « تجارب در یادگیری سازمانی شرکت طرح نو اندیشان
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی ، دانشکده مدیریت.
8. عبدالهی، بیژن و عبدالرحیم نوه ابراهیم، ( 1386 )؛ توانمندسازی کارکنان کلید طلایی
مدیریت منابع انسانی؛ چاپ دوم، تهران: موسسه نشر ویرایش .
9. قربانی زاده، وجه الله ( 1387 )، "یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده با نگرشی بر مدیریت
دانش"، چاپ اول، تهران: انتشارات بازتاب .
10 . مارکواد، مایکل ( 1388 )؛ مبانی سازمان یادگیرنده؛ مترجم مهدی ایران نژاد پاریزی، چاپ
اول، تهران: نشر مدیران.
11 . مایک اپل گارد و کیت پاسنر ( 1387 )؛ توانمندسازی؛ مترجم علی اکبر احمدی جوقی، چاپ
اول، تهران: انستیتو ایز ایران .
بررسی ارتباط بین توانمندسازی » ؛( 12 . موغلی،علیرضا و اکبر حسن پور و محمد حسن پور ( 1388
نشریه ؛« و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
.(119- مدیریت دولتی دانشگاه تهران ؛ دوره 1، شماره 2، (صص 132
فصلنامه عصر ؛« توانمندسازی منابع انسانی » ؛( 13 . نکویی مقدم، محمود و علی ملایی فرد ( 1388
. (84- مدیریت؛ سال چهارم، شماره 10 و 11 ، (صص 87

ماهنامه ؛« مدیریت یادگیری مبنای ایجاد سازمان های دانایی محور » ؛( 14 . هداوند، سعید ( 1388 .(23- 147 ،(صص 29 - مدیریت؛ سال بیستم، شماره 148

15. Bennet. Alex and Bennet. DAvid, (2008). The partnership between
organizatinal learning based on knowledge management.
16. Chuch C. H. law, Eric W.T. Ngai,(2008), “An empiricul study of the
effects of knowledge sharing and learning behaviors on firm
performance”, Elsevier, Expert systems with applications.
17. Ergeneli, Azize., Ari, Guler Saglam., Metin, Selin. (2007)
“Psychological empowerment and its relationship to trust in
immediate managers” ,Journal of Business Research 60, (41-49).
18. Geisler, David, (2005) “the next Level in Employee Employee
Empowerment Quality Progress”, research Library Core,
Vol.38,No.6,p.48.
19. Gilbert, N.,Petra Ahrweiler and Andreas Pyka,(2007) “Learning in
innovation networks: Some simulation experiments”, Physica A,
No.378, pp 100-109.
20. Hall, Matthew, (2008) “The effect of comprehensive performance
measurement systems on role clarity, psychological empowerment
and managerial performance”, Accounting, Organizations and
Society33, (141-163).
21. Molleman, E., Broekhuis,M. (2001) “Socotechnical SYSTEMS:
Towards an organizational Learning approach”, Journal of
Engineering and Technology Management, 18, pp 271-294.
22. Neefe. Diane Osterhause, (2001). “Comparing Levels of
organizational learning maturity of colleges and universities
participating traditional and non-traditional (academic quality
improvement project) accreditation processes).
23. Petrra, C. De Weerd-Nedrhof, Bernice, J. Pacitti, Jorge,F. Da Silver
Gomes and Alan, W.Pearson,(2002) “Tools for improvement of
organizational learning processes in innovation”, Journal of
Workplace Learning, Vol. 14, No-8, pp 320-331.
24. Rue. l & Byars.l, (2003). Management,10th edition,Mc Graw-
Hill.P:150
25. Senge, P.M, et.al (1999): the Dance of Change: The Challenges of
Sustaining Momentum in learning Organizations, New York,
Doubleday.
26. Song, ji Hoom., Kim, Hong Min, Judith A. Kolb,(2009). “The Effect
Of Learning Organization Culture on the Relationship Between
Interpersonal Trust and Organizational Commitment”, Human
Resource Development Quarterly, Vol.20, no.2, PP.147-167.

27. Spreitzer, Gretchen. M (1995) “Psychological empowerment in the
workplace: dimensions, measurement, and validation”. The
Academy of Management Journal. Vol. 38,No. 5,PP.1442-1465.
28. Thomas, Kenneth,W. & Betty, A. Velthouse (1990) “Cognitive
elements of empowerment: An interpretive model of intrinsic task
motivation”, Academy Of Management Journal, Vol.15,No.4,PP.666-
681.
29. Tubbs. S & Moss. S, (2000). Human communication, eighth edition,
McGraw-Hill.P:421
30. Whetten, David.A & kim S. Cameron, (1998) “Developing
management skills”, New York: Addision – Wesley, Wheelam.

 


دوره 17، شماره 62
زمستان 1389
صفحه 37-59
  • تاریخ دریافت: 13 آذر 1389
  • تاریخ بازنگری: 01 اسفند 1389
  • تاریخ پذیرش: 17 بهمن 1389