1. تبیین نقش بدبینی سازمانی در تاثیرگذاری بر انزوای خود خواسته کاری کارکنان

دوره 27، شماره 90، زمستان 1397، صفحه 89-140

10.22054/jmsd.2019.9397

مریم مصباحی


2. اثر بدبینی سازمانی بر گرایش به رفتارهای انحرافی

دوره 27، شماره 89، پاییز 1397، صفحه 73-89

10.22054/jmsd.2018.26185.2479

علیرضا مقدم؛ مهدی محمودی میمند


3. عوامل مؤثر بر بدبینی نسبت به تغییرات سازمانی و نتایج آن

دوره 25، شماره 81، پاییز 1395، صفحه 123-150

10.22054/jmsd.2016.6783

مرتضی مرادی؛ حمیدرضا جلیلیان


4. پیش زمینه ها و پیامدهای بدبینی سازمانی مورد مطالعه : کارکنان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

دوره 18، شماره 64، تابستان 1390، صفحه 117-139

مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی؛ فرزانه میرزا محمدی