1. مدلی کاربردی در انتخاب تامین کننده خرید (مطالعه ای در یک پژوهشگاه تحقیقاتی)

دوره 15، شماره 58، پاییز 1387، صفحه 171-189

محمد علی هاتفی؛ حسین علی قدیریان


2. ارزیابی و محاسبه ی نرخ ریسک تجمیعی پروژه های پژوهش و توسعه تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی

دوره 13، شماره 49، بهار 1385، صفحه 107-130

صدیقه خوزشید؛ کارو لوکاس


3. یک مدل اجماع در تصمیم گیری گروهی: رویکرد فازی

دوره 11، شماره 41.42، تابستان 1383، صفحه 147-169

صدیقه خورشید؛ کارو لوکس؛ عزیزالله معماریانی


4. تجربه ای در زمینه تصمیم گیری گروهی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1370، صفحه 15-36

حسین رحمان سرشت