1. طراحی مدلی برای سنجش میزان مهارت‌های مدیران در سطوح مختلف سازمانی

دوره 27، شماره 87، بهار 1397، صفحه 45-73

10.22054/jmsd.2018.8650

عباس عباسی؛ مسلم علیمحمدلو؛ زهرا کریمی


2. مدیریت مبتنی بر شایستگی و نقش آن در مدیریت منابع انسانی

دوره 15، شماره 57، بهار 1387، صفحه 1-16

سید حسین ابطحی؛ محمد منتظری


3. بررسی میزان شایسته سالاری کارشناسان در بخشدولتی: سازمانهای دولتی استان قزوین

دوره 15، شماره 57، بهار 1387، صفحه 33-52

غلامرضا کردستانی


4. توانمندسازی نیروی نیروی انسانی

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 211-232

محمد محمدی