1. بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی

دوره 19، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 121-149

محمود مرادی؛ فرزانه عبداللهیان؛ عاطیه صفردوست


2. رابطه سیبرنتیک و مدیریت دانش در سازمان

دوره 18، شماره 63، بهار 1390، صفحه 1-25

شمس السادات زاهدی؛ امین اسد پور؛ خاطره حاجی نوری


3. نقش مراکز یادگیری در توسعه سیستم های مدیریت دانایی

دوره 14، شماره 53، بهار 1386، صفحه 78-94

سعید خرقانی؛ علیرضا کرمی صمدی؛ اشرف لاجوردی


4. معیارهای انتخاب تجربه در مستند سازی تجارب مدیران

دوره 10، شماره 39.40، زمستان 1382، صفحه 209-230

سعید جعفری مقدم