1. تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان

دوره 27، شماره 90، زمستان 1397، صفحه 45-64

10.22054/jmsd.2019.9395

محمد منتظری؛ لی لی فردوسی پور


2. مدیریت مبتنی بر شایستگی و نقش آن در مدیریت منابع انسانی

دوره 15، شماره 57، بهار 1387، صفحه 1-16

سید حسین ابطحی؛ محمد منتظری