1. طراحی الگوی کنترل راهبردی در سازمانهای صنعتی دفاعی

صفحه 9-22

سید محمد اعرابی؛ محمد علی فرقانی اله آبادی


2. مدل تصمیم گیری برای ارزیابی و گزینش بهترین تامین کننده راهبردی در زنجیره تامین با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای

صفحه 23-38

بهروز دری نوکورانی؛ محمد باقرزاده آذر


3. ارزیابی عملکرد گروه های پژوهشی در پژوهشکدهمهندسی جهاد کشاورزی با استفاده از روش VIKOR

صفحه 40-56

عزت الله اصغری زاده؛ رحیم احسانی؛ فرح الله ولی پور حلبی؛ سعید مدیر زارع


4. ارائه روشی جهت تعیین کانال توزیع خدمات: مطالعه ای در یک شرکت مخابراتی

صفحه 57-72

علیرضا یاری؛ عادل مصلحی؛ نیلوفر موسی زاده


5. عوامل مؤثر بر حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در حکومت های محلی: مطالعه ای در شهر مشهد

صفحه 73-88

غلامرضا کاظمیان؛ وجه الله قربانی زاده؛ سید حامد رستگار


6. تبیین عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری مدیریتمواد زاید جامد شهری

صفحه 89-114

فتاح شریف زاده


7. اثربخشی تبلیغات اینترنتی بر رفتارمصرف کننده کالاها و خدمات رایانهای

صفحه 115-124

زهره دهدشتی شاهرخ؛ نازیلا نیاکان لاهیجی


8. بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان و تمایل به بانکداری الکترونیکی

صفحه 125-136

ابوالقاسم ابراهیمی؛ امین رودانی