1. سودمندی استفاده از روش مالیات معوق

دوره 10، شماره 39.40، زمستان 1382، صفحه 231-244

سلام طلوعی


2. واقعیت گرایی، انصاف و بی طرفی در حسابداری

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 137-155

محسن خوش طینت؛ اکبر محمودی ابواسحق


3. کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکت های آب و فاضلاب ایران

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 157-195

سید حسین سجادی؛ محمدعلی معتمدی


4. استراتژی های آموختنی برای حسابداری مدیریت در موقعیت های برنامه ناپذیر

دوره 5، شماره 17.18، تابستان 1374، صفحه 51-84

سید جواد غروری


5. مقدمه ای بر اصول تدوین و برقراری استانداردهای حسابداری

دوره 3، شماره 11.10، پاییز 1372، صفحه 147-176


6. حسابداری منابع انسانی مدلی برای ارزشگذاری منابع انسانی سازمانها

دوره 2، شماره 8، زمستان 1371، صفحه 83-93

محمدرضا پژوهی