1. مطالعه تأثیر ادراک استراتژی مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی کارکنان

دوره 27، شماره 87، بهار 1397، صفحه 1-28

10.22054/jmsd.2017.8648

رحمت اللّه قلی پور؛ محمود خزایی


2. رابطه ی ارتباطات سازمانی و واکنش کارکنان به تغییر با تاکید بر نقش هوش عاطفی

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 143-156

10.22054/jmsd.2016.4033

مهدی یزدان شناس؛ پویا پورمقدسیان


3. بررسی تأثیر مؤلفه‎های هوش عاطفی بر رفتارهای کاری مخرب و رفتارهای شهروندی سازمانی

دوره 23، شماره 74، زمستان 1393، صفحه 135-115

علیرضا شیروانی؛ رسول صریحی اسفستانی


4. بررسی تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت برهوش عاطفی وبهبود و تحول سازمانی

دوره 22، شماره 72، زمستان 1392، صفحه 23-48

محمدرضا تقوا؛ هادی عبدالهی


5. بررسی رابطه بین هوش عاطفی با مدیریت منابع انسانی، رهبری اثر بخش گروه و پیشرفت شغلی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1385، صفحه 41-56

مرضیه مختاری پور؛ سید علی سیادت؛ شعله امیری