1. مطالعه ای در زمینه ی سیستم کنترل تولید در صنعت خودرو سازی ایران

دوره 6، شماره 21.22، تابستان 1378، صفحه 139-156

لعیا الفت


2. بررسی تاثیر نوع صنعت، اندازه، ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی شرکت ها بر میزان به کارگیری اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 17.18، تابستان 1374، صفحه 169-186

ناصر یزدانی؛ علی جهان خانی