1. ارزیابی تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل EFQM ویرایش 02

دوره 22، شماره 70، تابستان 1392، صفحه 25-46

حسین ادیب؛ مرتضی گل آور


2. طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمان های صنعتی ایران (پژوهشی در صنعت خودرو)

دوره 13، شماره 52، زمستان 1385، صفحه 1-16

سید مهدی الوانی؛ کیوان شاهقلیان


3. نارسایی های ارزیابی عملکرد در مدیریت نتیجه گرا

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 3-13

سیدمهدی الوانی


4. ارزیابی طراحی کیفیت فراگیر در شرکت های متوسط: نتیجه تحقیق

دوره 9، شماره 33.34، تابستان 1381، صفحه 205-224

منوچهر انصاری