1. تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت های عاطفی و یادگیری سازمانی

دوره 19، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 25-58

صدیقه خورشید؛ عاطفه پاشازاده


2. قابلیت یادگیری سازمانی رویکردی نوین برای توسعه متوازن سازمان ها

دوره 10، شماره 39.40، زمستان 1382، صفحه 21-50

محمد سعید تسلیمی؛ علیرضا نادری خورشیدی