1. رابطه استراتژی منابع انسانی و رهبری تحول آفرین با تعهد عاطفی کارکنان

دوره 25، شماره 81، پاییز 1395، صفحه 57-80

10.22054/jmsd.2016.6757

وحید ناصحی فر؛ الهه محمدخانی


2. نقش واسطه‌ای مشارکت کارکنان در ارتباط بین رهبری تحول آفرین و آمادگی برای تغییر سازمانی

دوره 24، شماره 77، تابستان 1394، صفحه 99-123

محمدرضا اردلان؛ سیروس قنبری؛ خلیل زندی


3. فراتحلیل پژوهش‌های رابطه‌ی رهبری تحول‌آفرین با رفتار شهروندی سازمانی

دوره 24، شماره 77، تابستان 1394، صفحه 125-152

یوسف محمدی مقدم؛ جعفر عباس پور


4. رابطه رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی در کسب و کارهای کوچک

دوره 19، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 151-170

بهروز رضائی منش؛ راحیل عادلی؛ داود بهرامی؛ فیروز زندی