1. فراگرد مدیریت تغییر پیشرو در یک محیط دولتی پیچیده

دوره 28، شماره 91، بهار 1398، صفحه 65-85

10.22054/jmsd.2019.9661

رضا َشیخ؛ سعید آیباغی اصفهانی؛ احسان لطفی


2. تاثیر بازارگرایی درونی بر تمایل کارکنان به پذیرش تغییرات سازمانی

دوره 24، شماره 77، تابستان 1394، صفحه 51-76

عبدالمجید مصلح؛ احمد اله یاری بوزنجانی


3. تحلیل رابطه ظرفیت تغییر سازمانی و تفکر استراتژیک

دوره 24، شماره 77، تابستان 1394، صفحه 153-169

غلامرضا توکلی؛ مجید رمضان؛ عباس معیا