1. طراحی یک مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای غیرشعاعی جهت ارزیابی عملکرد

دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 1-23

10.22054/jmsd.2017.8441

منصور مومنی؛ حسین صفری؛ محسن رستمی؛ امین مصطفایی؛ رضا سلیمانی دامنه


2. سنجش و رتبه‏ بندی شاخص‏های ارزیابی عملکرد امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

دوره 19، شماره 67، پاییز 1391، صفحه 65-96

10.22054/jmsd.2012.1866

سید حسین ابطحی؛ کاوه تیمورنژاد؛ احمدرضا سنجری


3. الگویی برای تناسب کارکردهای مدیریت منابع انسانی براساس تلفیق نظریه هزینه مبادله و رویکرد بازارهای داخلی سازمان

دوره 18، شماره 63، بهار 1390، صفحه 63-84