1. تأثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

دوره 27، شماره 90، زمستان 1397، صفحه 141-160

10.22054/jmsd.2019.9399

مهدی ابراهیمی نژاد؛ مژگان زارعی


2. تاثیر عوامل استرس‌زا شغلی با رفتارشهروندی سازمانی با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده

دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 25-60

10.22054/jmsd.2017.8442

بهروز رضائی منش؛ عقیل قربانی پاجی


3. تأثیر مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر کارآفرینی سازمانی با نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی

دوره 26، شماره 84، تابستان 1396، صفحه 53-72

10.22054/jmsd.2017.7854

رضا سپهوند؛ مهدیه مغوئی نژاد


4. بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار های شهروندی و تعهد سازمانی

دوره 23، شماره 76، زمستان 1393، صفحه 81-116

علی صفری؛ فائزه رادی