1. چارچوبی برای ارزیابی و تحلیل وضعیت ویژگی‌های فرهنگ کار

دوره 25، شماره 81، پاییز 1395، صفحه 25-56

10.22054/jmsd.2016.6756

حبیب اله رعنایی کردشولی؛ مسلم علیمحمدلو؛ محسن جاجرمی زاده؛ عباس عباسی؛ احمد الهیاری بوزنجانی


2. فرهنگ دانایی (ابعاد، شاخص ها و مقایسه چند سازمان)

دوره 14، شماره 56، زمستان 1386، صفحه 45-70

سید محمد زاهدی؛ علی انتظاری هرسینی