1. تأثیر برند کارفرما بر رفتار قهرمان برند: نقش واسطه‌ای هویت سازمانی

دوره 28، شماره 93، پاییز 1398، صفحه 63-91

10.22054/jmsd.2019.10420

اصغر مشبکی؛ امیرحسین تقی زاده


2. رابطه‌ی ادراک از برندکارفرما با نگرش های شغلی کارکنان

دوره 26، شماره 84، تابستان 1396، صفحه 73-96

10.22054/jmsd.2017.7856

سیدعلی اکبر افجه؛ زهرا علیزاده فر


3. رابطه هویت‌سازمانی با سکوت سازمانی

دوره 26، شماره 84، تابستان 1396، صفحه 97-124

10.22054/jmsd.2017.7857

حسام الدین کمال زاده؛ فهیمه لیاقت