1. بررسی رابطه بین نقش هایی که مدیران نظام اداری ایفا می کنند با اثر بخشی سازمانی

دوره 11، شماره 41.42، تابستان 1383، صفحه 13-35

محمد سعید تسلیمی؛ برزو فرهی بوزنجانی


2. راهبرد ها، برنامه ها و راهکارهای تحقق امنیت شغلی مناسب در نظام اداری

دوره 8، شماره 29.30، تابستان 1380، صفحه 7-31

سید محمد اربابی


3. مطالعه ی تطبیقی نظام های نظارتی

دوره 6، شماره 23.24، زمستان 1378، صفحه 63-84

سیدمحمد میرمحمدی