1. تحلیلی بر تبعات توسعه ی صنعت جهانگردی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1374، صفحه 29-48

شمس السادات زاهدی


2. نگرشی به صنعت جهانگردی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1372، صفحه 41-51

محمد ولی کیان مهر


3. چگونگی خارج شدن از اقتصاد تک محصولی صنعت نفت با تاکید بر صنعت جهانگردی

دوره 3، شماره 11.10، پاییز 1372، صفحه 111-145