1. عوامل موثر بر عملکرد صادارتی شرکت های کوچک و متوسط

دوره 14، شماره 53، بهار 1386، صفحه 51-77

زهره دشتی شاهرخ


2. جهانی شدن سازمان ها و ماهیت سازمان های فراملیتی در ساختار شبکه ای

دوره 13، شماره 52، زمستان 1385، صفحه 81-86

منیژه بحرینی زاده


3. تبیین استراتژی های صنعت بیمه کشور و طراحی ساختار مناسب جهت تحقق آن

دوره 13، شماره 50، تابستان 1385، صفحه 65-80

محمد جواد عاصمی؛ سیروس تدبیری


4. استراتژی توسعه ی صادرات غیر نفتی کشور بر اساس درآمد سرانه

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 15-35

سیدمحمد اعرابی؛ حسن قاسمی


5. تنگناهای رقابتی کشور در پیوستن به سازمان تجارت جهانی و استراتژی های موثر

دوره 8، شماره 29.30، تابستان 1380، صفحه 89-116

بهرام رضازاده


6. استراتژی های آموختنی برای حسابداری مدیریت در موقعیت های برنامه ناپذیر

دوره 5، شماره 17.18، تابستان 1374، صفحه 51-84

سید جواد غروری


7. سازمان های تدافعی در انتخاب استراتژی

دوره 5، شماره 17.18، تابستان 1374، صفحه 155-168

علی اکبر فرهنگی