1. مدیریت بومی: چالشها و راهکارها

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 113-137

حسن لباف؛ محمدرضا دلوی


2. آسیب شناسی اداری نظام بانکی کشور، مشکلات و راهکارها

دوره 11، شماره 41.42، تابستان 1383، صفحه 171-188

علیرضا شیرانی


3. مسائل و راه کارهای تشکیل دانشگاه های اینترنتی در ایران

دوره 10، شماره 37.38، تابستان 1382، صفحه 18-134

کامران فیضی


4. بازاریابی: تحولات، چالشها و راهکارها در هزاره سوم

دوره 9، شماره 33.34، تابستان 1381، صفحه 147-174

حمید خداداد حسینی؛ سعید فتحی