1. ارتقای پژوهشهای تفسیری در سازمان: مروری بر مبانی فلسفی و فرایند اجرای روش پدیدارنگاری

دوره 17، شماره 61، بهار 1389، صفحه 121-147

حسن دانایی فرد؛ حسین کاظمی


2. پارادایم تفسیری و مطالعه سازمان

دوره 4، شماره 15، پاییز 1373، صفحه 39-50

بهروز رضایی منش