1. فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای پدیده سکوت سازمانی در ایران

دوره 28، شماره 94، زمستان 1398، صفحه 85-107

10.22054/jmsd.2020.44489.3373

بلال پناهی


2. فراتحلیل ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی

دوره 24، شماره 78، پاییز 1394، صفحه 65-88

بهروز رضائی منش؛ جعفر عباس پور


3. فراتحلیل پژوهش‌های رابطه‌ی رهبری تحول‌آفرین با رفتار شهروندی سازمانی

دوره 24، شماره 77، تابستان 1394، صفحه 125-152

یوسف محمدی مقدم؛ جعفر عباس پور


4. فراتحلیل راهی به سوی شناسایی ارزشیابی ترکیب و تلخیص پژوهش های گذشته

دوره 12، شماره 47، پاییز 1384، صفحه 51-79

شمس السادات زاهدی؛ ابوالفضل محمدی