1. تاثیر رفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن بر مزیت رقابتی

دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 145-166

10.22054/jmsd.2017.8446

داود حسین پور؛ فاطمه شمس


2. تأثیر سرمایه روان شناختی بر پذیرش دورکاری

دوره 19، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 95-119

داود حسین پور؛ حسین علیزاده