1. طراحی مدل برنامه ریزی استراتژی صنعتی استانی

دوره 10، شماره 39.40، زمستان 1382، صفحه 154-185

منصور خاکسار


2. مدلی چهار وجهی در تعیین اثر بخشی سازمانی یک روش شناسی علمی برای محاسبه اثر بخشی سیستم ها

دوره 5، شماره 20، زمستان 1374، صفحه 49-74

گوئل کهن


3. مدل های کمی در برنامه ریزیهای شهری

دوره 5، شماره 19، پاییز 1374، صفحه 41-53

علی خاکی فیروزآبادی


4. مدلی برای برنامه ریزی مسکن

دوره 5، شماره 17.18، تابستان 1374، صفحه 119-143

حمید ضرغام بروجنی