1. رابطه ابعاد هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی

دوره 25، شماره 83، بهار 1396، صفحه 115-134

10.22054/jmsd.2017.7481

هادی تیموری؛ علی شائمی؛ مریم زارعی


2. تأثیر هوش سازمانی بر نوآوری فناورانه

دوره 23، شماره 73، بهار 1393، صفحه 63-94

عبدالمجید مصلح؛ احمد اله یاری بوزنجانی


3. تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمان

دوره 22، شماره 71، پاییز 1392، صفحه 131-159

سید یعقوب حسینی؛ نینا چلی سریل


4. تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت های عاطفی و یادگیری سازمانی

دوره 19، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 25-58

صدیقه خورشید؛ عاطفه پاشازاده