1. فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای پدیده سکوت سازمانی در ایران

دوره 28، شماره 94، زمستان 1398، صفحه 85-107

10.22054/jmsd.2020.44489.3373

بلال پناهی


2. تأثیر سبک رهبری بر عملکرد منابع انسانی با میانجی‌گری سکوت سازمانی

دوره 26، شماره 85، پاییز 1396، صفحه 57-85

10.22054/jmsd.2017.8220

رضا جعفری هرندی؛ حبیبه نجفی


3. بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

دوره 26، شماره 85، پاییز 1396، صفحه 109-124

10.22054/jmsd.2017.8222

امیرحسین امیرخانی؛ فرشته قلعه‌آقا‌بابائی


4. رابطه هویت‌سازمانی با سکوت سازمانی

دوره 26، شماره 84، تابستان 1396، صفحه 97-124

10.22054/jmsd.2017.7857

حسام الدین کمال زاده؛ فهیمه لیاقت


5. نقش اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی در سکوت سازمانی

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 85-99

10.22054/jmsd.2016.4029

عادل زاهد بابلان؛ غفار کریمیان پور


6. نقش رفتار سازمانی مثبت‌گرا در کاهش سکوت سازمانی

دوره 24، شماره 79، زمستان 1394، صفحه 1-26

سیدمهدی الوانی؛ رضا واعظی؛ روح الله هنرمند