1. بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

دوره 18، شماره 66، زمستان 1390، صفحه 165-193

هاجر معینی شهرکی؛ جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ محسن خادمی