1. بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 157-182

10.22054/jmsd.2016.4034

عباسعلی رستگار؛ طاهره مقصودی


2. بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی

دوره 19، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 121-149

محمود مرادی؛ فرزانه عبداللهیان؛ عاطیه صفردوست