1. مسئولیت دولتها در قبال زنان (ده سال پس از کنفرانس پکن)

دوره 12، شماره 45، بهار 1384، صفحه 33-51

شمس السادات زاهدی


2. چارچوب های نهادی در نظام نوآوری: رویکردی تطبیقی به نقش دولت و مدیریت دولتی

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 69-94

حسن دانایی فرد؛ سیدحمید خدادادحسینی


3. روند استخدامی و بهره وری کارکنان دولت

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 69-86

سید محمد اعرابی


4. نقش دولت به عنوان هماهنگ کننده فعالیت های اقتصادی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1373، صفحه 121-128

داوود محب علی