1. شناسایی الگوی ذهنی کارکنان به روش کیو

دوره 27، شماره 89، پاییز 1397، صفحه 91-117

10.22054/jmsd.2018.27027.2539

علی صفری؛ نوشین خیری


2. بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار های شهروندی و تعهد سازمانی

دوره 23، شماره 76، زمستان 1393، صفحه 81-116

علی صفری؛ فائزه رادی