1. پیش‌بینی آمادگی برای تغییر سازمانی براساس ادراک کارکنان بانک از نوع ساختار سازمانی با نقش واسطه‌گری انسجام سازمانی

دوره 24، شماره 78، پاییز 1394، صفحه 33-64

جعفر ترک زاده؛ فاطمه عبدشریفی


2. بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

دوره 18، شماره 66، زمستان 1390، صفحه 165-193

هاجر معینی شهرکی؛ جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ محسن خادمی