1. تاثیر استرس های نقش بر رضایتمندی زنان شاغل با در نظر گرفتن نقش خودکارآمدی آنان

دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 125-144

10.22054/jmsd.2017.8445

فرشته منصوری موید؛ فاطمه یاوری گهر


2. ارزشیابی اثر بخشی آگهی های بازرگانی مربوط به خدمات بانکی بانک مسکن

دوره 12، شماره 47، پاییز 1384، صفحه 1-24

علی اکبر افجه؛ فرشته منصوری موید