1. معیارهای انتخاب تجربه در مستندسازی تجارب مدیران

دوره 10، شماره 39.40، زمستان 1382، صفحه 245-272

سعید جعفری مقدم


2. معیارهای انتخاب تجربه در مستند سازی تجارب مدیران

دوره 10، شماره 39.40، زمستان 1382، صفحه 209-230

سعید جعفری مقدم