1. نقش مدیران حرفه ای در توسعه، ضرورت حرفه ای کردن مدیریت در جامعه

دوره 6، شماره 23.24، زمستان 1378، صفحه 41-62

ناصر میرسپاسی


2. لزوم تقویت مهارتهای مدیریت رویکردی اقتضایی در انتخاب روش مناسب

دوره 2، شماره 8، زمستان 1371، صفحه 11-33

ناصر میرسپاسی