1. توسعه سازمانی و سازمان های آینده

دوره 11، شماره 41.42، تابستان 1383، صفحه 37-53

عباس محمدزاده


2. مدیریت مشارکتی ضرورتی اخلاقی است

دوره 6، شماره 21.22، تابستان 1378، صفحه 157-186

عباس محمدزاده


3. بعد وظیفه ای در بهبود اثر بخشی رهبری

دوره 5، شماره 20، زمستان 1374، صفحه 75-92

عباس محمدزاده


4. تغییر و تحول سازمانی به عنوان استراتژی توسعه

دوره 2، شماره 6، تابستان 1371، صفحه 62-76

عباس محمدزاده