1. نقش میانجی مسرت کارکنان در رابطه میان فرح بخشی در کار و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 26، شماره 84، تابستان 1396، صفحه 1-32

10.22054/jmsd.2017.7852

فریبرز رحیم نیا؛ سیده نرگس راهنما


2. الگوی ذهنی مدیران شرکت های دانش بنیان کشور نسبت به معنا داری کار: کاربرد روش کیو

دوره 25، شماره 81، پاییز 1395، صفحه 1-24

10.22054/jmsd.2016.6645

غلامرضا ملک زاده؛ فریبرز رحیم نیا