1. بررسی تأثیر شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

دوره 25، شماره 81، پاییز 1395، صفحه 151-169

10.22054/jmsd.2016.6784

اکرم هادیزاده مقدم؛ طیبه امیرخانی؛ مریم عبدالملکی


2. مدل های دو گانه ی تجزیه و تحلیل قدرت و سیاست سازمانی

دوره 6، شماره 23.24، زمستان 1378، صفحه 159-176

اکرم هادیزاده مقدم