1. بررسی نقش شوخ طبعی مدیریتی بر رفتار سازمانی مثبت گرای کارکنان

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 65-84

10.22054/jmsd.2016.4028

رضا سپهوند؛ زهره محمدیاری