1. پژوهشی در زمینه کاربرد سیستم تولید به موقع در صنعت خودروسازی ایران

دوره 6، شماره 23.24، زمستان 1378، صفحه 143-157

لعیا الفت


2. مطالعه ای در زمینه ی سیستم کنترل تولید در صنعت خودرو سازی ایران

دوره 6، شماره 21.22، تابستان 1378، صفحه 139-156

لعیا الفت