1. تأثیر حسادت در محل کار بر رفتار انحرافی کارکنان

دوره 28، شماره 91، بهار 1398، صفحه 119-138

10.22054/jmsd.2019.9663

علی نصر اصفهانی؛ پریسا حیدری


2. بررسی پیامدهای غرور سازمانی؛ رویکرد رفتاری

دوره 26، شماره 85، پاییز 1396، صفحه 125-145

10.22054/jmsd.2017.8223

علی صفری؛ علی نصر اصفهانی؛ رزا عیدی‌زاده